Selected language     English  ▼


IRF7210PBF Datasheet(PDF) 6 Page - International Rectifier

Part No. IRF7210PBF
Description  HEXFET Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  IRF [International Rectifier]
Homepage  http://www.irf.com
Logo 

   
 6 page
background image
IRF7210PbF
6
www.irf.com
QÃ2Ã9DTBI6U@TÃG@69ÃÃAS@@
@Y6HQG@)ÃUCDTÃDTÃ6IÃDSA&  ÃHPTA@U
)
;;;;
DIU@SI6UDPI6G
GPBP
S@8UDAD@S
Q6SUÃIVH7@S
GPUÃ8P9@
QSP9V8UÃPQUDPI6G
96U@Ã8P9@Ã`XX
`Ã2ÃG6TUÃ9DBDUÃPAÃUC@Ã`@6S
XXÃ2ÃX@@F
6Ã2Ã6TT@H7G`ÃTDU@Ã8P9@
SO-8 Package Outline
Dimensions are shown in milimeters (inches)
SO-8 Part Marking Information
r
9
@
’
i
6
6
C
F
G
 '(
 #(&
Ã
 "
$ÃÃ76TD8
$"!
#
!!'#
((
 %
 (%'
 $&#
Ã'ƒ
!
%''
('
!##
 (%
$
#'
"'
""
"$
 
$'
!$
#
Ã
!&ÃÃ76TD8
$
#
$
&$
!$
%!
$
!&
HDI
H6Y
HDGGDH@U@ST
DI8C@T
HDI
H6Y
9DH
Ã'ƒ
r
p
&$
('
 (
!$
!$ÃÃ76TD8
%"$ÃÃ76TD8
'&
$
%$
9
7
@
6
r
%Y
C
!$Ãb dÃ
6
%
&
FÑÃ#$ƒ
'YÃG
'YÃp
’
!$Ãb dÃ
8 67
r
6
6
'YÃi
8
 Ãb#dÃ
#
"
!
APPUQSDIU
'YÃ&!Ãb!'d
%#%Ãb!$$d
"YÃ !&Ãb$d
#ÃÃPVUGDI@Ã8PIAPSHTÃUPÃE@9@8ÃPVUGDI@ÃHT !66
IPU@T)
ÃÃ9DH@ITDPIDIBÃÉÃUPG@S6I8DIBÃQ@SÃ6TH@Ã` #$H ((#
!ÃÃ8PIUSPGGDIBÃ9DH@ITDPI)ÃHDGGDH@U@S
"ÃÃ9DH@ITDPITÃ6S@ÃTCPXIÃDIÃHDGGDH@U@STÃbDI8C@Td
$ÃÃÃ9DH@ITDPIÃ9P@TÃIPUÃDI8GV9@ÃHPG9ÃQSPUSVTDPIT
%ÃÃÃ9DH@ITDPIÃ9P@TÃIPUÃDI8GV9@ÃHPG9ÃQSPUSVTDPIT
ÃÃÃÃÃHPG9ÃQSPUSVTDPITÃIPUÃUPÃ@Y8@@9Ã!$Ãb d
&ÃÃÃ9DH@ITDPIÃDTÃUC@ÃG@IBUCÃPAÃG@69ÃAPSÃTPG9@SDIBÃUP
ÃÃÃÃÃ6ÃTV7TUS6U@
ÃÃÃÃÃHPG9ÃQSPUSVTDPITÃIPUÃUPÃ@Y8@@9Ã $Ãb%d
'YÃ &'Ãb&d
Html Pages

1  2  3  4  5  6  7 


Datasheet DownloadRelated Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
IRFZ34VPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRLZ4SHEXFET POWER MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFC240HEXFET Power MOSFET Die in Wafer Form 1 International Rectifier
IRF3704ZCSPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFB4321PBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFP150VPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRL1004SPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF3704ZHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRF730ASPBFHEXFET Power MOSFET SMPS MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier
IRFBE30SPBFHEXFET Power MOSFET 1 2 3 4 5 MoreInternational Rectifier

Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl